Trotse Media Borg

koshuis

Toelatings Berus by Beheerliggaam

Die koshuis van Lettie Fouché-skool staan onder direkte beheer van die Beheerliggaam van die skool. Die reg tot alle toelatings en ontslagte van leerlinge in die Lettie Fouché-koshuis berus by die Beheerliggaam óf die Dagbestuur van die Beheerliggaam. (Op aanbeveling van die multidissiplinêre span van die skool en koshuis).

Toelating ouderdomme

Leerders wat tot die koshuis toegelaat word, moet reeds die ouderdom van ses jaar bereik het. ‘n Leerling kan in die koshuis bly tot aan die einde van die jaar waarin hy/sy die ouderdom van 18 jaar bereik. Indien skoolverlating vir ‘n leerling verleng word soos goedgekeur deur die Beheerliggaam, kan sodanige leerling se koshuistoelating dienooreenkomstig verleng word indien die ouer/s en die Beheerliggaam so ooreenkom.

Koshuisgelde

Koshuisgelde, soos deur die Beheerliggaam vasgestel, moet ‘n kwartaal vooruitbetaal word en gelde moet by die kantoor van die Lettie Fouché-skool inbetaal word. Dit kan ook direk in die bankrekening betaal word, met duidelike verwysing op die deposito-strokie. (Alle inbetalings moet gefaks word aan die skool – 051-4366 924). Aftrekorderfasiliteite is ook beskikbaar. Indien ‘n tjek van die bank teruggestuur word, is die betrokke ouer verantwoordelik vir die bankkoste en die bedrag moet kontant by die kantoor inbetaal word. Hierdie bedrag word periodiek deur die Beheerliggaam aangepas. Volgens wet (Aliens Control Act 1991, no. 96 van 1991) moet kinders van Lesotho-burgers se koshuisgelde ‘n jaar vooruit betaal word. Indien koshuisgelde nie betaal word nie, sal die Beheerliggaam die nodige stappe neem en kan dit meebring dat die kind/ers van sulke ouers se koshuisinwoning beëindig word.

Fooi betaalbaar terwyl ingeskryf

Indien ‘n ingeskrewe leerling weens siekte of enige rede nie in die koshuis kan bly nie, is die ouer nog steeds verantwoordelik om die fooi ten volle te betaal, aangesien die leerder se plek vir hom/haar gehou word en dit nie aan iemand anders uitgegee kan word nie.

Fisiese Vermoë

‘n Leerling moet oor die fisiese vermoë tot mobiliteit beskik om onafhanklik by die eetsaal, skool, sportveld en toilet te kan uitkom en trappe te klim.

Leerder moet ablusies onafhanklik kan gebruik

‘n Leerling moet “toiletskoon” wees en homself by die toilet en badkamer kan help alvorens toelating tot die koshuis oorweeg sal word. Leerlinge moet self kan bad en ook oor die nodige vaardigheid beskik om hom-/haarself te kan aan- en uittrek. Huismoeders verskaf hier slegs hulp. Geen leerders wat op doeke is sal in die koshuis toegelaat word nie.

Die koshuis akkommodeer nie kinders met ernstige lewensbedreigende toestande nie

‘n Kosganger moet vry wees van enige psigiese afwykings soos psigoses of ander geestesgestremdhede. Die koshuis akkommodeer nie kinders met ernstige lewensbedreigende toestande nie. Gedragsafwykings of enige mediese toestand by ‘n kind wat die koshuisopset en die ander kosgangers só raak dat dit die normale prosedure en leefwyse negatief beïnvloed kan nie geakkommodeer word nie.

Kommunikasie sinvol

‘n Kosganger moet by toelating sinvol kan kommunikeer, óf sy behoeftes op ‘n verstaanbare wyse kan oordra en opdragte kan verstaan en uitvoer.

Taalvermoë

Kosgangers moet Afrikaans of Engels kan verstaan.

Koshuisreëls

Daar word van alle kosgangers en hulle ouers vereis om te alle tye alle koshuisreëls, soos vervat in Bylae A, te gehoorsaam en na te kom. By versuim om hierdie reëls te gehoorsaam, sal die Beheerliggaam dienooreenkomstig optree.

Toelatingskriteria voldoen

‘n Leerling moet eerstens aan die toelatingskriteria van die Lettie Fouché-skool voldoen en ‘n ingeskrewe leerling van die skool wees alvorens oorweging geskenk kan word om so ‘n kind by die koshuis in te neem. Wanneer ‘n kind om enige rede by die Lettie Fouché-skool ontslaan word, beteken dit ook vanselfsprekende ontslag uit die koshuis.

Toelatingskriteria voldoen

‘n Leerling moet eerstens aan die toelatingskriteria van die Lettie Fouché-skool voldoen en ‘n ingeskrewe leerling van die skool wees alvorens oorweging geskenk kan word om so ‘n kind by die koshuis in te neem. Wanneer ‘n kind om enige rede by die Lettie Fouché-skool ontslaan word, beteken dit ook vanselfsprekende ontslag uit die koshuis.

Voorkeur vir leerlinge buite Bloemfontein grense

Leerlinge van buite die stadsgrense van die groter Bloemfontein kry voorkeur om in die Lettie Fouché-koshuis opgeneem te word.

Voorkeur vir leeringe in Bedienings area

Leerlinge uit die bedieningsarea van Lettie Fouché-skool kry voorkeur vir plasing in die koshuis bo leerlinge uit die bedieningsarea van ‘n soortgelyke skool as Lettie Fouché of ‘n ander tipe skool wat dieselfde dienste kan lewer.

Naweke en vakansie dae

Leerlinge wie se ouers binne ‘n radius van 100 km vanaf Bloemfontein woon, moet hulle kind/ers elke naweek, elke verpligte uitnaweek, vakansiedae en vakansies uit die koshuis neem.

Geen akkomodasie vir ouers beskikbaar

Lettie Fouché-koshuis bied geen akkommodasie vir ouers wat ter plaatse vir hul kind vir lang periodes wil kom kuier óf wil oorslaap nie – ouers neem die kind van die skool en koshuisgronde af vir hierdie doel.

Proefbasis toelating

‘n Kind word op ‘n proefbasis tot die Lettie Fouché-koshuis toegelaat en dit staan die Beheerliggaam, op aanbeveling van die multidissiplinêre span, vry om ‘n kind se koshuisinwoning te staak indien dit vir die koshuisopset onmoontlik is/raak om so ‘n kind verder te hanteer en so ‘n kind ten volle te versorg.