Trotse Media Borg

Dissipline-Leerders

Klasprosedure

1.1 Leerders staan in ‘n ry voor die klas.
1.2 Leerders stap in op leerkrag se bevel.
1.3 Algemene take moet tussen leerders verdeel word.
1.4 Gebruik duidelike visuele instruksies in kombinasie met ouditiewe.
1.5 Gebruik konstant dieselfde kodewoord om leerders se aandag te verkry.
1.6 “Time out” beginsel word toegepas m.b.t. ongehoorsaamheid.
1.7 ‘n Strafstoel kan gebruik word as “strafmiddel”.
1.8 Hanteer situasies in klas onmiddellik.
1.9 Ken elke kind.
1.10 Skreeu is “uit” Leerkrag skreeu nie op leerders.
Leerders skreeu nie op leerkrag.
Leerders skreeu nie op mekaar.
1.11 Onderrig moet so geskied dat dit dissipline in klas bevorder.
1.12 Leerkrag en leerders kweek wedersydse respek vir mekaar.
1.13 Tree regverdig en konsekwent op.
1.14 Moet nooit van ‘n kind optrede/gedrag verwag wat jy as leerkrag nie self beoefen nie.
1.15 Klasreëls moet duidelik visueel sigbaar uitgebeeld word in die klas.
1.16 Bou die leerders se selfbeeld en selfvertroue – positiewe aanslag is altyd beter as afbrekende optrede.
1.17 Moenie leerders voor ander leerders verkleineer nie, verwyder oortreder eerder uit situasie.
1.18 Prys en moedig goeie samewerking aan.
1.19 Vestig positiewe waardes by leerders.
1.20 Maak gebruik van ‘n verskeidenheid konkrete lewensgerigte leermetodes.
1.21 Akkommodeer elke leerder volgens sy/haar unieke behoeftes, vermoëns en gebreke om leer optimaal te laat plaasvind.
1.22 Geen leer kan plaasvind as leerder nie leerkrag kan vertrou nie.
1.23 Luister aandagtig.

Gedragskode vir leerders

Geen rook, verdowingsmiddels en drank op die bussies, skoolgronde, of by enige skoolaangeleenthede nie.
Geen gevaarlike wapens op die bussies, skoolgronde, of by enige skoolaangeleenthede nie.
Geen selfone by die leerders self nie – selfone kan soggens by leerkrag ingehandig word en smiddae weer afgehaal word indien ‘n toestemmings brief van ouers deur skool goedgekeur is.
Geen speelgoed of privaat besittings mag saamgebring word skool toe nie. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir die wegraak daarvan nie.
Geen:
Afknouery.
Vuiltaal.
Bakleiery.
Betasting van dieselfde of teenoorgestelde geslag nie.
Beskadiging van eiendom nie.
Diefstal.
Ruiltransaksies.
Intimidasie.
Diskriminasie t.o.v. geslag, ras, kultuur, godsdiens, of kleur nie.
Kougom
Mag niemand met enige voorwerp gooi nie.
Mag nie die skoolterrein sonder toestemming verlaat nie.
Mag nie tydens kontaktyd op skoolterrein rondbeweeg sonder toestemming nie.
Aanvaar gesag van personeel.
Geen juwele, behalwe soos voorgeskryf deur bestuurspan.

Dissiplinêre aksies teenoor oortreders

Oortreding Graad van oortreding en Straf

A. Rook Ernstige Oortredings.

Vir elke oortreding:

 • 1 week se pouses in afsondering
 • Stel ouers in kennis (laat leerder self vertel)
 • Afneem van bewyse

Indien ‘n selfde oortreding hom herhaal sal die dissiplinêre kommitee dit verder hanteer.

B. Gebruik of besit van dwelms of alkohol
C. Skool verlaat sonder toestemming (wegloop)
D. Diefstal
E. Seksuele misdrywe
F. Vandalisme
G. Wapens
H. Pornografiese materiaal
I. Beskadiging van eiendom
J. Selfone

Disrespek / Onbeskof Redelik Ernstige Oortredings

Vir elke oortreding:

 • 2 dae se pouses in afsondering.
 • Afneem van bewyse.

Indien ‘n selfde oortreding hom ‘n derde keer herhaal sal die dissiplinêre kommitee dit verder hanteer.

 • Vryery.
 • Baklei (afknou).
 • Terg.
 • Intimideer.
 • Boelie.
 • “Slip” klas of aktiwiteite.
 • Leuens vertel.
 • Uitdagende houding.
 • Inbesit van sigarette en aanstekers.
 • Rondloop Minder Ernstige Oortredings.

Vir elke oortreding:

 • Na 3 oortredings, 2 dae se pouses in afsondering

Indien ‘n selfde oortreding hom ‘n vyfde keer herhaal sal die dissiplinêre kommitee dit verder hanteer.

 • Speelgoed (elektries/battery aangedrewe)
 • Kleredrag
 • Rommelstrooi
 • Kougom
 • Ongehoorsaam
 • Vuitaal
 • Persoonlike netheid
 • Ruiltransaksies
 • Tantrums – (Sit op leerder of plaas in afsondering in klas tot uitgewoed)

Positiewe Gedrag Beloning vir Positiewe Gedrag

 • Tel papiere op Vir positiewe gedrag: Indien 5 punte verwerf, ontvang leerder ‘n sertifikaat en iets lekker.Indien 10 punte verwerf, ontvang leerder ‘n balkie wat hy/sy mag dra en iets lekker.Indien 15 punte verwerf mag leerder met gewone klere skool toe kom vir ‘n week.
 • Doen ekstra take
 • Help onderwyser
 • Hulpverlening aan mede leerders
 • Eerlikheid
 • Beleefd

Alle oortredings moet aangeteken word.

Geen kind mag uit klas gestuur word vir sy/haar optrede. Moet in klas hanteer word.

Leerder moet saam met dissiplinevorm na Mnr. Lappies gebring word indien hy moet optree.

Indien die oortreding gereeld voorkom sal die dissiplinêre-komitee verdere stappe neem. (SMT en betrokke onderwyser)

Teken detensie datums aan in dissipline boek by Mnr. Lappies.